ELEVOPGAVER - KÆRLIGHED

Elevopgaver - Kærlighed

I skal nu i gruppen arbejde med Angst. Der er i alt 5 hovedopgaver, som I skal arbejde med. I skal bruge ca. 10-14 lektioner på det. Jeres svar kan I vælge at printe ud eller gemme i en mappe på jeres computer. Til slut skal I lave en film hvor I skal bruge alt den viden I har fået, mens I har arbejdet med angst. Filmen kan lave som en kort video, photostory elle Stop Motion Picture. Men det får I meget mere at vide om senere.

Før I går i gang med opgaverne, skal I her se en lille film om kunstneren Peter Brandes, som har lavet billedet om Angst til projektet:

Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3a

Opgave 3b

Opgave 4

Opgave 5

Opgave 6

I kan vælge at hente alle opgaverne og printe dem ud:Hent alle opgaver her til print

Eller I kan løse opgaverne online ved at bliver her på siden.

Opgave 1: På jagt efter Kærligheden i Cathrine Raben Davidsens billede

Er mennesket en ø

Cathrine Raben Davidsen har kaldt sit billede, der fortolker kærligheden: ”I am an Island” eller oversat til dansk: ”Jeg er en ø”. Inspirationen til billedet har hun fået fra et citat af Søren Kierkegaard:

”Om et Menneske levede paa en øde Øe, dersom han dannede sit Sind efter Budet, saa vilde han, ved at forsage Selvkærligheden, kunne siges at elske næsten.” (Kjerlighedens Gjerninger).

 

Udfyld skemaet - Diskuter i gruppen på hvilken måde mennesket kan opfattes som en ø.

Hvad kommer I i tanke om, når I tænker på en øde ø? Se opgave 1 pdf

Hvilke ord forbinder I med at være alene på en øde ø? Se opgave 1 pdf

Forklar, hvad I mener, der kan ligge i, at mennesket beskrives som en ø? Se opgave 1 pdf

Hent Opgave 1 her


Cathrine Raben Davidsens billede er også inspireret af et digt af Benny Andersen

Læs Benny Andersens digt ”Kærligheden”.

Kærlighed
hænger ikke på træerne
men det er dem man ser på
når man savner den
hvordan mon de klarer sig
så langt de står fra hinanden
kan lige nå næste træ med en bladspids
og så er det træ måske
slet ikke det rigtige
nærmest i vejen
alligevel vokser de daglig
og her går man rundt i skoven
på sine bevægelige rødder
man stikker sine bevægelige grene i lommen
det er da det mindste
og skynder sig tilbage til byen.

Hvor i billedet, synes I, man kan se inspirationen fra Benny Andersens digt? Se opgave 1 pdf

Hvilke sammenhæng ser I mellem digtet og billedet? Se opgave 1 pdf

Opgave 2: Hvor ser man kærligheden i Cathrine Raben Davidsens billede?

Se grundigt på Cathrine Raben Davidsens billede. Udvælg fire af personerne og beskriv ud fra billedet, hvilke følelser, I mener, de har det. Se opgave 2 pdf

 

Der er mange øjne, hænder og træer/rødder i Cathrines billede. Disse elementer spiller alts en særlig rolle. Undersøg på nettet eller i et symbolleksikon, hvad disse elementer kan betyde.
Se opgave 2 pdf

Hent Opgave 2 her

Opgave 3a: Hvad kommer I til at tænke på, når I hører ordet kærlighed?

Udfyld en mindmap i mindmaster

Klik her for at se “Inspiration til mindmap” I kan også se en lille film om kærlighed og Kierkegaard.

Hent opgave 3a her

og ved at se på billederne:

Opgave 3b: Hvilke steder i kroppen forbinder du med kærlighed?

Hvilke steder i kroppen forbinder du med kærlighed?

Prøv at vise på figuren, hvor I mener kærligheden sidder. Se opgave 3b pdf

Hent Opgave 3b her

Opgave 4: Hvor kommer kærligheden fra?

Kierkegaards syn på kæligheden.

Læs uddraget af indledningen til Søren Kierkegaards værk Kjerlighedens Gjerninger

Hvor skulle der kunne tales retteligen om Kjerlighed, hvis Du var glemt, Du kjerlighedens Gud, af hvem al Kjerlighed er i Himmelen og på Jorden; Du der intet sparede men gav alt hen i Kjerlighed; Du der er kjerlighed, saa den kjerlige kun er hvad han er ved at være i dig! (…)du der gjorde det aabenbar, hvad Kjerlighed er, Du vor Frelser og Forsoner, som gav dig selv hen for at frelse Alle! (Kjerlighedens gerninger)
Kjerlighedens skjulte liv er nu det Inderste, uudgrundeligt(…) saaledes grunder et menneskes Kjerlighed endnu dybere i Guds Kjerlighed. ( Kjerlighedens Gerninger)

 

I kan læse hele teksten her, hvis I vil:

Hvor skulle der kunne tales retteligen om Kjerlighed, hvis Du var glemt, Du kjerlighedens Gud, af hvem al Kjerlighed er i Himmelen og på Jorden; Du der intet sparede men gav alt hen i Kjerlighed; Du der er kjerlighed, saa den kjerlige kun er hvad han er ved at være i dig! (…)du der gjorde det aabenbar, hvad Kjerlighed er, Du vor Frelser og Forsoner, som gav dig selv hen for at frelse Alle! (Kjerlighedens gerninger)
Kjerlighedens skjulte liv er nu det Inderste, uudgrundeligt(…) saaledes grunder et menneskes Kjerlighed endnu dybere i Guds Kjerlighed. ( Kjerlighedens Gerninger)

Kjerlighedens Gjerninger udkom 1847. I værket undersøger Kierkegaard Bibelens bud om at elske Gud og næsten. Grundsynspunktet i værket er, at der er en modsætning mellem det ”verden” forstår ved kærlighed og så det der menes med kristen næstekærlighed.

Hvor i mennesket findes kærligheden iflg Søren Kierkegaard? Se opgave 4 pdf

Vis det på figuren. Se ogave 4 pdf

Læs Søren Kierkegaards tekst og giv et bud på, hvor Søren Kierkegaard mener, at kærligheden kommer fra? Se opgave 4 pdf

Hent Opgave 4 her


Find en ting

I skal alle i gruppen vælge en ting, der minder jer om kærlighed. Tag et billede af tingen med et kamera eller en smartphone og lig billederne op på det virtuelle museum. I kan få hjælp til, hvordan I gør, ved at klikke her I skal skrive en kort tekst til, hvorfor I har valgt netop den ting.

Kærlighed

Kam med solsymbol: En kam blev hyppigt brugt som gravgave. Altså kærlighed og værdighed. Den her har et soltegn og har derfor også noget med tro at gøre. En kam giver mig altid mindelser om min barndoms puttetid og Grimms eventyr om Snevide og den forgiftede kam. Kammen er for mig symbol på skyld.

Kærlighed

Broderet pude: Tænk på alle de timer, en kvinde i sin tid har siddet og broderet for at møblere et hjem. En pude kan pynte og pryde, men den kan også støtte i ryggen og man kan lægge hovedet på den..

Tro

Kors: Korsets er den kristne tros vigtigste symbol. jeg kommer til at tænke på alle de kirker, jeg har set kors og krucifiks i – og på, at jeg altid bliver en lille smule andægtigt ved synet.

Skyld

Spyde: Enten i det godt at skaffe føde og dermed give liv – eller det onde at dræbe og tage liv.

Frihed

Runesten: Jeg kommer til at tænke på frihed, når jeg ser på runestenene og tvinger mig selv til at overveje, hvordan livet ville være, hvis jeg ikke kunne skrive smsér til mine venner og familie.

Angst

Døden i sig selv kalder på angsten.

Opgave 5: Næstekærlighed og forkærlighed

I Kjerlighedens Gerninger er kærlighed ikke begrænset til at være det et menneske føler for sin bedste ven eller sin kæreste eller ægtefælle. Kærligheden mellem elskende eller venner kalder Kierkegaard forkærlighed. Forkærlighed er i grunden blot at elske sig selv.

Næstekærlighed derimod er, når man elsker den der ikke virker værdig til at elske, fordi vedkommende enten er grim, usympatisk eller bare uinteressant.

På den måde er kærligheden i Kjerlighedens Gerninger gjort uafhængig af det enkelte menneskes umiddelbare følelser. I stedet er kærligheden en pligt, siger Søren Kierkgaard.

 

Læs de små tekstuddrag fra Kjerlighedens Gjerninger

Vilde Nogen mene, at et Menneske ved at blive forelsket eller ved at have fundet en Ven, havde lært den christelige Kjerlighed, da er han i en stor Vildfarelse.
Næsten er det Ligelige, Næsten er ikke den Elskede, for hvem Du har lidenskabens Forkjerlighed, ej heller din ven, for hvem du har lidenskabens Forkjerlighed. (….)
At elske Næsten derimod er selvfornegtelsens Kjerlighed, og Selvfornegtelsen jager just al forkjerlighed ud ligesom den jager al Selvkjerlighed ud –(…)
Thi dette er just Kjendet paa den christelige Kjerlighed og er dens Ejendommelighed, at den indeholder denne tilsyneladende Modsigelse: at det at elske er en pligt.
Det er ikke opgaven: at finde den elskede gjenstand, men opgaven er: at finde den elskede gjenstand elskelig.

Giv et eksempel på, at kærlighed er en pligt. I kan få hjælp ved at se på beskrivelse af forskellen mellem næstekærlighed og selvkærlighed i kassen herunder. Se opgave 5 pdf

Giv et eksempel på at kærlighed kan være en følelse I kan få hjælp ved at se på hvad forskellen mellem næstekærlighed og selvkærlighed. Se opgave 5 pdf

Tal om, hvad I tænker, når I hører udsagnet: ”Kærligheden er en pligt.” se opgave 5 pdf

Overvej hvilke hhv. fordele og ulemper, der kan være ved at betragte kærligheden som en pligt.
Se opgave 5 pdf

Hent Opgave 5 her

Næstekærlighed er karakteriseret ved Selvkærlighed/forkærlighed er karakteriseret ved
At den ikke forlanger at blive genelsket.At den er forfængelig – vil elskes tilbage.
t den elsker den anden uafhængigt af

om den anden lever op til ens forestillinger

og idealer.

 

At den er afhængig af om den elskede er

smuk, charmerende, sød, klog.

At den gælder også ens fjende eller

bare dem man ikke kan lide.

Sædvanligvis ikke gælder de mennesker

man ikke kan lide.

At den er mere og andet end den

umiddelbare følelse. At elske

den anden er en PLIGT.

 

At den er en umiddelbar følelse og svær at

forene med pligt. Forkærlighed opfattes

ofte som det modsatte af pligt.

 Se på Cathrine Raabens billede. m kunstværket.

Hvor er kærligheden i billedet? Se opgave 5 pdf

 

Er det en typisk måde at afbillede kærlighed på?
Kan I finde eksempler på kærlighed forstået som pligt i billedet? Se opgave 5 pdf

Kan I finde eksempler på kærligheden forstået som en følelse i billedet?
Er kærligheden selvoptaget eller retter den sig mod den anden? Se opgave 5 pdf

 

Genlæs tegneserien side s. 18

Google ”Don Juan”. Skriv stikord, der beskriver Don Juan. Se opgave 5 pdf

Kig i tegneserien på side 18. Hvordan er Don Juans i modstrid med Jesu budskab om kærlighed?
Se opgave 5 pdf

Sammenlign med historien om den barmhjertige samaritaner. Hvorfor tror I, Kierkegaard bruger den som et eksempel på, hvad kærlighed er? Se opgave 5 pdf

Opgave 6: Kærlighedens gerninger

Søren Kierkegaard skriver i Kjerlighedens Gerninger, at det afgørende for kærligheden, at den vil vise sig som handlinger eller gerninger. Kærlighed er altså, noget man gør, og ikke noget man taler eller skriver om. På den anden side, slår Kierkegaard i værket fast, at man ikke kan udpege bestemte handlinger som kærlige: fordi een giver penge til de fattige eller besøger den ensomme, beviser det ikke, at der er tale om kærlighed. Ifølge Kierkegaard findes der altså ikke en opskrift på, hvad kærlighed er.

Tal I grupper om, hvordan kærlighed kan være handling/ikke handling – altså mere end en følelse. Inddrag de citater og billeder, som I har mødt, mens I har arbejdet med kærlighed.

Diskuter, hvorfor kærlighed er svært at definere. Brug evt. filmen ”5 skarpe om Kierkegaard og kærligheden”?

Hent opgave 6 her

Citater og billeder

342 brandmænd døde for 11 år siden, da kaprede fly den 11. september 2001 fløj ind i først nord og dernæst sydtårnet på World Trade Center i New York. Brandmændene gik ind i tårnene for at redde folk ud, selvom de vidste det kunne koste dem livet. Siden døde hen ved 50 af brandfolkene af kvæstelser eller de lungesygdomme, de fik af at indånde det betonstøv, der hvirvlede ud i gaderne, da tårnene styrtede i grus.

“Do not waste time bothering whether you “love” your neighbor; act as if you did. As soon as we do this we find one of the great secrets. When you are behaving as if you loved someone you will presently come to love him.”(CS Lewis – four loves)
”kærligheden er en aktivitet, ikke en passiv følelse(…) den består først og fremmest i at give. ”(Erich Fromm i Kunsten at elske)
…lad os ikke elske med ord eller tunge, men I gerning og sandhed. (1 Joh 3,18)
Større kærlighed har ingen, end den at sætte livet til for sine venner (Joh 15,15)

Hun sagde engang: ‘Vi kan ikke alle gøre store gerninger, men vi kan gøre små gerninger med stor kærlighed.’ Mother Teresa, som levede fra 1910 til 1997, var for alverden symbol på kærlighed og medmenneskelighed.


Afsluttende opgave

Lav en film om kærlighed ud fra det i har arbejdet med. I filmen skal indgå mindst af de ting, I har lagt på det Virtuelle museum. Der kan evt. indgå et eller flere citater af Kierkegaard. I kan lave den, som en kortfilm eller som en Photostory eller som en Stop Motion Picture.

Start med at vælge, hvilken type film I vil lave. Lav derefter en storyboard.

I kan få hjælp til at lave filmen ved at gå til værksted.

Når I har lavet filmen, går i til det virtuelle museum, hvor I uploader filmen.

VIGTIGT !!

HUSK: at gemme jeres arbejde i PDF dokumentet løbende og specielt inden I lukker ned.